Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Kondolencje

Radnej Gminy Werbkowice Pani Zdzisławie Tracz-Mardofel wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetowej. Tematem posiedzenia będzie wizja lokalna budynków po byłej Szkole Podstawowej w Peresołowicach i Turkowicach.

Gmina Werbkowice realizauje projekt:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”,

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  Turkowice

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Turkowice.